Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีโดยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากร ให้มีจุดหมายและเป้าหมายร่วมกัน สามารถประสาน
สัมพันธ์กัน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยทบทวนกระบวนการทำงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี (CAQC) พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Quality Data ในระบบเงินให้กู้
ของสหกรณ์โดยกระบวนการ Cleansing การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของ
สหกรณ์ นำข้อสังเกตจากกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) มาปรับปรุงวิธีการทำงาน
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นไปตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นางสุนันทา เทพสาร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
จำนวน 213 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional