Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเปิดงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายมุรธาธีร์
รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านเสียว
หมู่ที่ 16 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional