Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5
เป็นประธาน
ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 จังหวันครปฐม

โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
พร้อมด้วยตัวแทนสภาเกษตรกร จังหวัด
นครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
     ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ณ
บ้านเกษตรกร นายสุธรรม จันทร์อ่อน ณ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional