Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมให้บริการความรู้ทางบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2
ประจำปี 2559
และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบถึงประโยชน์ของ
การจัดทำบัญชี
สามารถจัดทำบัญชีได้ สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น
ได้อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล
เป็นการสร้างความมีวินัยทางการเงินที่ดีแก่เกษตรกร
และประชาชน
      ในโอกาสนี้ สตส.บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีการ
จัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ทั่วไปที่เข้าร่วมรับบริการ
ในเขตอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอใกล้เคียง แก่เกษตรกรและประชาชน
จำนวน 60 คน
วัดนักบุญยอน์นอยมัน บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional