Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย
นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน
รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional