Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ตาม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”ในพื้นที่ จ.เชียงราย     เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ลงพื้นที่สำรวจสภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี
ประจำศูนย์ตาม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
882 ศูนย์” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตร มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิต การผลิต
ในพื้นที่ที่เหมาะสม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การเพิ่ม
คุณภาพตามมาตรฐานของตลาด การผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและการเชื่อมโยง
กับตลาด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 ศูนย์ เพื่อศึกษาข้อมูลฐานเรียนรู้
แต่ละฐานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพประจำฐาน
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้
หลักสูตร"บัญชีแก้จน....บัญชีชี้ทางรวย” ตามแผนปฏิบัติงานร่วมบูรณาการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายต่อไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional