Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ยโสธร และกาฬสินธุ์     เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดทำแผนติดตามให้คำแนะนำกระบวนการ Cleansing
Data
สำหรับบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้กับข้าราชการและพนักงาน
ราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มุกดาหาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade
โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึกแผนผลการปฏิบัติงานในระบบ
Intranet โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional