Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 4/2559

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2559 ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยมีบุคลากร
ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional