Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. จัดอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีประจำปี และการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์นักเรียน”    เมื่อวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชี
ประจำปี และการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์นักเรียน”
ตามโครงการ
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 27 โรงเรียน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของสหกรณ์นักเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการบริหารงานสหกรณ์และประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไปได้ ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional