Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการ
ดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการ
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการ พนักงานราชการ และสหกรณ์ดีเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่
ข้าราชการ
และพนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่นยอดเยี่ยม
ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น
และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
เพื่อเสนอชื่อ
เข้าพิจารณาต่อคณะทำงานคัดเลือกฯ ในระดับกรมต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional