Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางหนึ่งฤทัย เชื่อตาหมื่น อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอเมือง

บึงกาฬ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”
ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 45 คน เพื่อให้สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งสร้างโอกาสให้
เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่
การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว ณ ศาลาประชาคมบ้านขามเปี้ย
อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional