Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า

เกษตร
โดยมี นายพรมมี แสงโลกีย์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
อำเภอปากคาด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมทั้ง
สร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน และบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional