Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2
เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาว
สมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางสาวปนัดดา
ศรีเงินยวง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
พร้อมด้วยตัวแทนสภาเกษตรกร
จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
     ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะม่วงส่งออก) ตำบลมลคงธรรมนิมิต
พื้นที่เกษตรโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร มาตรา 4 ระยะที่ 1 พืชใช้น้ำน้อย
ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ และพื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional