Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตรัง ร่วมสอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย
นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
พร้อมบุคลากร
ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเกษตรและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์ ทั่วประเทศ) โดยดำเนินการ
จัดฝึกอบรมเกษตรกร รุ่นละ 50 ราย จำนวน 5 รุ่น/ศูนย์ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ –
31 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล ประเสริฐกุล เกษตรอำเภอกันตัง 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
      ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย นางสาวดุสิตา คล้ายเงิน
และนางสุภาพร สวัสดิภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดตรัง (ครูบัญชีอาสา)
ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีแก้จน บัญชี
ชี้ช่องทางรวย” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)
หมู่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ 5 บ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional