Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปน้ำยางตาชี จ.ยะลา     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา และนางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ปัตตานี
ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล พวงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สอบบัญชี และคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากยางพารา ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำยางตาชี ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
น้ำยางตาชี จังหวัดยะลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional