Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. หนองบัวลำภู ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10
เป็นประธานการประชุมและติดตามงานโครงการ
ภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมี
นางอังคณา
มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และนางกาญจนา
แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
เข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูด้วย ณ
ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional