Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 3 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย ครูบัญชี
ดีเด่นระดับภาค ผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่นระดับภาค สหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรระดับภาค และผู้ให้บริการดีเด่นด้านการ
ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional