Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำฯ     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง)
ฤดูการผลิต 2558/59 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี
2558/2559 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปลูกข้าว
โดยวิธีเปียกสลับแห้ง ซึ่งจัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยมี นายประทีป ฤทธิกุล
ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด
    ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี
เพื่อให้ความรู้วิธีการลงบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้
โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 ราย ณ บริเวณตลาดสินค้า
เกษตร หมู่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional