Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง จัดประชุมชมรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นายประวัติ ใช้โรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ
แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ร่วมประชุมชมรมอาสาสมัคร
เกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยมอบหมายงานให้กับอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี
(ครูบัญชีอาสา) ประจำแต่ละศูนย์ รวม 5 ศูนย์ 5 อำเภอ ประจำจังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional