Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วม
พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยการทำงานในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในรูปแบบของการถ่ายทอด
ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทำให้
เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
และประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งและจากปัญหาราคา
สินค้าการเกษตร
โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ใน 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional