Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากร "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมี นางละม้าย เสถียรกุลวงค์ และ
นายอาวรณ์ ศรีศิลป์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)
เป็นวิทยากร โดยมี
เกษตรกร จากศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล และศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional