Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมีเกษตรกร จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional