Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครปฐม ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558 /2559 และจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วม
พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร หลักสูตร ตามความ
ต้องการของชุมชน เริ่มพร้อมกัน 7 ศูนย์ในจังหวัดนครปฐม และ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนเตรียมพร้อม
รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional