Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาญจนบุรี เตรียมความพร้อมให้ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี นำโดย
นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
จัดอบรม
เตรียมความพร้อมให้กับครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จำนวน 13 ศูนย์ รวม 26 คน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของการมี
ศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอ ตลอดจนให้ครูบัญชีได้ทราบเทคนิคการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และบทบาท หน้าที่ นำไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional