Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
พร้อมด้วยครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี
ในโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโสมเยี่ยม อำเภอ
น้ำโสม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านยางซอง
หมู่ 3 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านหายโศก ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional