Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

สตส.สมุทรสงคราม เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    นายสมปองอินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
ล่าวว่า ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและในการ
ประกอบอาชีพ ปัจจัยหนึ่งเกิดจากการขาดการวิเคราะห์วาง
แผนทางการเงินที่ถูกต้อง การทำบัญชี จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงทำ
ให้ทราบรายรับ – รายจ่าย และข้อมูลทางการเงินเท่านั้น
แต่ข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
และการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างประสบความสำเร็จ มีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ในการดำรงชีวิต ช่วยให้เกิดการจัดระเบียบวินัยในการใช้
จ่ายและมองเห็นช่องทางการเพิ่มรายได้
ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี จะ
ส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ มุ่งสู่การ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน จึงถือได้ว่าการจดบันทึกบัญชีจะสามารถนำพาให้
ชีวิตรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการรณรงค์และ
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่ประชาชน โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ
เป็นผู้ดำเนินการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครือข่าย
ภาคประชาชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมฯ สู่เกษตรกรและประชาชนในชุมชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชี พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการถ่าย
ทอดความรู้และส่งเสริมการทำบัญชีสู่ชุมชนต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดี สามารถนำบัญชีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนิน
ชีวิตของตนเองซึ่งปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สร้างครูบัญชีอาสาไว้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
แล้วจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยมีตัวอย่างเกษตรกรหลายท่านที่ได้
รับการส่งเสริมด้านบัญชีจากกรมฯ และนำไปใช้จนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างโอกาสในการ
ต่อยอดทางธุรกิจที่หลากหลาย เกิดขึ้นเป็นรายได้จากการทำบัญชี จากจุดเริ่มต้นในการดำเนิน
ชีวิตในการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง มีวินัยทางการเงินมากขึ้น ก็เกิดช่องทางในการสร้างรายได้ เกิด
ความคิดในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือนแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าจำหน่ายในชุมชน นอกจากนี้ เมื่อได้
รับโอกาสในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตก็จะยิ่งส่งผลให้สินค้านั้นเป็นที่ยอมรับสู่ตลาดที่
ใหญ่ยิ่งขึ้น ซึ่งหากพิจารณาบัญชีนี้สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมาก
มายทั้งการใช้ชีวิตและการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยบัญชี
     "การทำบัญชี หลายคนอาจจะคิดว่าทำยาก และอาจไม่เห็นผลสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่
หากมีการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะทำให้ผู้จดบันทึกเห็นถึงพฤติกรรมการใช้
จ่าย และสามารถนำไปวิเคราะห์วางแผนทางการเงินของตนเองให้สมดุล ไม่เกิดหนี้สินได้” อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional