Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีบริเวณรอบสำนักงานฯ    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดกิจกรรม 5 ส.
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)
โดยร่วมกันทำความสะอาด
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ทำงาน และดำเนินการตาม
ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์
บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร สร้างความสวยงามและความประทับใจต่อผู้มาติดต่องานติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional