Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย
นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นายมงคล
จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559
โดยมี พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์
2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี จัดนิทรรศการเกษตรอีสานใต้
ซึ่งเป็นนิทรรศการด้านระบบสารสนเทศ
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำบัญชี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีในการออม
ให้แก่ผู้มาร่วมงานติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional