Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำพูน ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1
ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่
อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านโฮ่ง โดยมี
คณะผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional