Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 2/2559     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2559
และจัดทำแผนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการและ
พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จำนวน 25 คน
เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional