Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 ร่วมให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
ร่วมให้การต้อนรับ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     ทั้งนี้ ได้ร่วมติดตามการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา และศึกษาดูงาน ณ จุดรับซื้อยางพาราภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางพาราหน่วยงานภาครัฐ ตำบลเสาเภาและตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional