Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีเพื่อเป็นวิทยากรประจำ ศพก.     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีเพื่อเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 20 ศูนย์
โดยสอนแนะ
ทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ในการเป็นวิทยากรต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional