Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร เตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2559    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นายสมชาติ ศิริโชติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย
นางสาวสุจิตราภรณ์ ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ร่วมเป็นวิทยากร
อบรมเกษตรกร หลักสูตร เตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ ปี 2559 ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน
โดยมีเกษตรกร จำนวน 180 คน เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถี ศรีสะเกษ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional