Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ลงพื้นที่พิจารณาเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้บ้าน นางประมวน
สูงแข็ง บ้านหนองแวง อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ
โดยมี นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ข้าราชการ และ
พนักงานราชการในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
ในพื้นที่ เครือข่ายครูบัญชีอาสา หมอดิน กศน. กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจ
ชุมชน เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานและร่วมให้กำลังใจพร้อมให้ข้อมูลแก่
คณะกรรมการ

      พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้เยี่ยมชมบริเวณกิจกรรมทางการเกษตรของ
นางประมวน สูงแข็ง ซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ดำเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่
ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่
12 ไร่ ด้วย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional