Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กับ สมาคมการเงินจุลภาคแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กับสมาคมการเงินจุลภาคแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือ
ต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่ายและสร้างกลไกการพัฒนาแนวทางติดต่อประสานงาน
ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า
โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย ปะติเส
ที่ปรึกษา คสช. และที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธี
ณ สถาบันชุมนุมเครดิตยูเนียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional