Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร
เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายไพรัช ประทุมสุวรรณ
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฯ
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล
ห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional