Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระยอง ร่วมโครงการผลิตรายการวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ประจำปีงบประมาณ 2559 เน้นการสอนบัญชีตามโครงการ บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
ร่วมโครงการผลิตรายการวิทยุ
"ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ แนวทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง โครงการที่ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยให้คำแนะนำ ดูแลสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีและสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ที่ดี รวมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรทั่วไป โดยเน้นการสอนบัญชี
ตามโครงการ บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดระยอง (สวท.ระยอง) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
     ทั้งนี้ รายการวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ระยอง (สวท.ระยอง) ผ่านระบบ FM คลื่นความถี่ 93.75 MHz เวลา 09.30 –
10.00 น. โดยมีนายปรีดี วริลุน เป็นผู้ดำเนินรายการ


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional