Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยนาท สอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และชมรมครูบัญชีจังหวัด
ชัยนาท
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพ หลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย ตามโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
พื่อให้เกษตรกรสามารถ
ทำบัญชีได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีเป็น สามารถคิดกำไร-ขาดทุน
จากการประกอบอาชีพได้ และเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ณ ศูนย์
เรียนรู้ฯใน 4 อำเภอ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี และ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนางลือ อำเภอเมือง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional