Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุตรดิตถ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม
บุญพริ้ง บ้านห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1
บ้านภูต่าง ตำบลบ่อเบี้ย จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนตามแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โดยมี คณะผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
       ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสร้างขึ้น
โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional