Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ”     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางสาวขวัญตา คำเหมา และนางสาวครองทรัพย์ หนูเส็ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางละม้าย เสถียรกุลวงค์ และนายอาวรณ์ ศรีศิลป์ อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชี
ชี้ทางรวย
แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลส้มป่อย บ้านบึงหมอก หมู่ 9 ตำบลส้มป่อย
อำเภอราษีไศล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลกุง
บ้านซ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional