Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ" ปี 2559
ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกับ
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และภาคีเครือข่าย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงาน
ให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท โดยจัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด "36 ปี แห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม"
โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

      ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมสนองงานตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
เริ่มต้นจากการวางระบบบัญชี ให้กับโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกสอนแนะนำการจัดทำบัญชีที่เหมาะสมไว้ในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดให้แก่ครูไปสู่นักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านการบัญชี ให้รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนในการจำหน่ายสินค้า
และผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional