Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59     เมื่อวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 1
โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) ของนายดอเล๊าะ สะตือบา
บ้านบาโงย หมู่ที่ 8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยชนะ กฤตยานาท นายอำเภอยะหา
นายโชคดี วิรุณกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดยะลา นายไพศาล
แสงหิรัญ รักษาการในตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรม
กว่า 50 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการอบรมหลักสูตร ตามความต้องการ
ของชุมชน เริ่มพร้อมกัน 882 ศูนย์ทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและ
คสช. ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเตรียมพร้อมรับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีเกษตรกรเป้าหมายในจังหวัดยะลาเข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น 2,000 คนในทุกอำเภอ แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 50 คน
     ทั้งนี้
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา)
ของ นายดอเล๊าะ สะตือบา
ได้มีโครงการจัดอบรมการรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนประเทศ การสร้างโอกาสในการแข่งขัน การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมในสวนยาง อาทิ การปลูกพืชแซมสวนยาง
การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้
เสริมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional