Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก     เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของ
สหกรณ์ โดยการ Cleansing Data และช่วยสอนแนะการวิเคราะห์ผลจากการ
Cleansing Data ให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึก
แผนผลการปฏิบัติงานในระบบ Intranet โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional