Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้าร่วม
พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้
ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ณ ศาลาบ้านช่องลม หมู่ที่ 7 ตำบลบางปิด
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional