Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า
รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรของ ด.ต.สมนึก โมราศิลป์
บ้านห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายฐานิศ พรหมทอง
ปลัดจังหวัดระนอง นายวสันต์ สุขสุวรรณ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดระนอง รักษาราชการ
แทนเกษตรจังหวัดระนอง
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกร
เป้าหมายเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 1,250 คน ในทุกอำเภอ แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน
ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรตามความต้องการของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและ
คสช. ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากภัยแล้งติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional