Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ
นางสาวยุพิน วะรงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อวิชา การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล
สำคัญในงบการเงิน และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจการสหกรณ์
เข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional