Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร กฎหมาย
ปกครองสำหรับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยคดีปกครอง
ที่เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี ที่บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ควรทราบ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติในการบริหารงานของรัฐ ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น
ประสบการณ์การทำงาน สำหรับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดและ
ผู้ช่วย 1 คน ข้าราชการกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1-10 ข้าราชการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และ
ข้าราชการกลุ่มนิติกร จำนวน 187 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional