Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559
โดยมี
คณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี
เฝ้าฯรับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
    ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "...ลูกสาน
พ่อสอน กรมตรวจบัญชีสร้าง..."
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน
และบัญชีฟาร์ม รวมถึงบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
โดยมี นายธวัชชัย หอมกระแจะ และนางสาวสายชล พรมจันทร์ อาสาสมัครครูบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำบัญชี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional