Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับกรม นำโดย
นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชี และคณะ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะการ
ปฏิบัติงานของ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชี
ฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

    ทั้งนี้ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง ได้บรรยายสรุปถึงลักษณะการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเอง และคนในชุมชน
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในฐานะครูบัญชีที่ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีควบคู่
ไปกับเทคนิคการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชมรม
ครูบัญชี หน่วยงานราชการ ธ.ก.ส. วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้
มีการประสานงานความร่วมมือกัน รวมทั้งเกษตรกร และเยาวชนนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแนะการจัดทำบัญชีมาร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ด้วย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional