Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดศรีสะเกษ     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่สมาชิกในโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(แปลงต้นแบบ) จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลผักไหม
จำนวน 140 คน เข้าร่วมอบรม
ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional